Koszyk
Nie ma towarów
Ulubionych
Lista ulubionych jest pusta

Zasady użytkowania

Data publikacji: 02.10.2023

Regulamin reguluje warunki korzystania z Usług i umieszczania Towarów na Stronie.

Postanowienia niniejszego Regulaminu opisują warunki, na jakich Kupujący może przeprowadzać transakcje online ze zewnętrznymi Sprzedawcami zarejestrowanymi na Stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem w celu zrozumienia zasad otrzymywania Usług i przeprowadzania transakcji online z Towarami.

Niniejszy Regulamin użytkowania stanowią publiczną umowę między Użytkownikiem a Platformą regulującą ich relacje. 

Odniesienia do słów "wy" lub " wasz" (lub podobnych słów) oznaczają naszego Użytkownika, w zależności od kontekstu Regulaminu.

Odniesienia do słów "my", "nasz" lub "nas" (lub podobnych słów) oznaczają Platformę NP.Shopping.

Słowa on/ona i ich odpowiedniki w tekście dokumentu mogą być stosowane zarówno do osób płci męskiej, jak i żeńskiej, w zależności od kontekstu dokumentu.

 A. DEFINICJE

a. Konto - funkcjonalną część Strony w postaci konta Użytkownika zawierającego jego dane identyfikacyjne, za pośrednictwem której Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług Platformy.

b. Kupujący - każdą osobę fizyczną, która dokonuje zakupu Towarów na Stronie Internetowej Platformy.

c. Sprzedawca - osoba prawna lub fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która umieszcza Towary na Stronie w celu ich sprzedaży Kupującemu.

d. Użytkownik - wspólna nazwa Kupującego i Sprzedającego.

e. Zgoda Użytkownika (zwana dalej "Zgodą") - to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, w którym Użytkownik poprzez oświadczenie lub wyraźne pozytywne działanie wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu.

f. Dane Osobowe - wszelkie informacje znajdujące się w zamkniętym dostępie, które umożliwiają bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika. Na przykład imię, nazwisko, numer telefonu, adres IP.

g. Dane Statystyczne - wszelkie informacje, które są publicznie dostępne i bezpośrednio lub pośrednio związane z Użytkownikiem. Na przykład informacje o nazwie lub adresie firmy Sprzedającego.

h. Platforma NP.Shopping (zwana dalej "Platformą" lub "NP.Shopping") - jest organizacją utworzoną przez grupę spółek (NEW POST INTERNATIONAL POLAND Sp. z o. o., Nova SafeTrade Sp. z o. o., NOVA PLACE LLC) w celu umożliwienia Sprzedającemu umieszczenia swoich Towarów na Stronie Internetowej w celu sprzedaży i zapewnienia Kupującemu możliwości zakupu takich Towarów. 

i. Osoba Trzecia - oznacza osobę fizyczną lub prawną, agencję rządową, instytucję lub organ inny niż Użytkownik lub Platforma.

j. Strona Internetowa Platformy NP.Shopping (zwana dalej "Stroną internetową") - oznacza stronę internetową lub grupę stron internetowych w Internecie znajdującą się pod następującym adresem: https://np.shopping/ i/lub та/або https://nova-safe-trade.np.shopping/, za pośrednictwem której Platforma świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.

k. Usługi - to algorytm działań wykonywanych przez Platformę w celu umożliwienia Sprzedającemu umieszczenia Towarów na Stronie oraz umożliwienia Kupującemu zakupu tych Towarów, w tym ich dostawy. 

l. Towar - to materialny rezultat pracy lub procesów produkcyjnych, posiadający właściwości użytkowe i przeznaczony do użytku przez konsumenta, umieszczony przez Sprzedawcę w odpowiedniej sekcji Strony.

B. ZGODA UŻYTKOWNIKA

a. Użytkownik zawiera Regulamin poprzez wyrażenie pełnej i bezwarunkowej Zgody bez konieczności podpisywania pisemnego egzemplarza Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki Regulaminu, Platforma nie będzie świadczyć Usług na rzecz takiego Użytkownika.

b. Platforma informuje Użytkownika, że niniejszy Regulamin zawierany jest w imieniu Nova SafeTrade Sp. z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

c. Każde z poniższych działań stanowi akceptację warunków niniejszego Regulaminu:

i. rejestracja/autoryzacja na Stronie Internetowej; i/lub
ii. zamówienie Towarów; i/lub
iii. otrzymanie Usług.

d. Zawierając niniejszy Regulamin, Użytkownik automatycznie potwierdza fakt zapoznania się z nim oraz wyraża zgodę na pełną i bezwarunkową akceptację jego warunków.

e. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wyraża wyraźną zgodę na:

i. rejestrację na Stronie w celu zamieszczania i sprzedaży Towarów, zgodnie z warunkami określonymi przez Platformę;
ii. płatność za dostawę Towarów zgodnie z warunkami niniejszej Regulamin;
iii. zasady umieszczania Towarów, zgodnie z warunkami określonymi przez Platformę;
iv. warunki otrzymywania płatności za Towary, zgodnie z warunkami określonymi przez Platformę;
v. warunki dostawy Towarów do Kupującego, w tym płatności za dostawę Towarów do Kupującego;
vi. podpisać dodatkowe porozumienie lub umowę na żądanie Platformy;
vii. przestrzegać warunków Regulaminu.

f. Wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, Kupujący wyraźnie zgadza się na:

i. dokonanie płatności zgodnie z warunkami określonymi przez Platformę;
ii. warunki rejestracji na Stronie;
iii. odbiór Towarów w interesie Kupującego od Sprzedającego na terenie UE/EOG przez przedstawiciela operatora pocztowego. Przedstawiciel operatora pocztowego nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Sprzedającego z właściwościami, opisem i jakością towarów zamówionych przez Kupującego. Odpowiedzialność za ich zgodność ponosi Sprzedający;
iv. w celu dostawy Towarów i ich odprawy celnej Kupujący przekazuje NP.Shopping, w tym operatorowi pocztowemu, następujące informacje i dokumenty: opis towarów; kwota faktury (całkowity koszt towarów); numer telefonu kontaktowego na Ukrainie; numer i nazwa oddziału Nova Poshta LLC; zeskanowana kopia pierwszej, drugiej i trzeciej strony paszportu obywatela Ukrainy lub pierwszej strony paszportu obywatela Ukrainy za pomocą bezstykowego nośnika elektronicznego; adres rejestracyjny (zamieszkania); numer rejestracyjny podatnika (na żądanie); zrzut ekranu strony zamówienia towarów, który potwierdza dostawę towarów.
v. Dostawa Towarów jest realizowana przez NEW POST INTERNATIONAL POLAND Sp. z o. o. do odpowiedniego oddziału (wskazanego w zamówieniu). o. do właściwego (wskazanego przez Kupującego) oddziału Nova Poshta LLC;
vi. przestrzeganie warunków Regulaminu.

C. REJESTRACJA/AUTORYZACJA

a. Aby korzystać z Usług i umieszczać/sprzedawać Towary, Sprzedawca musi zarejestrować się na Stronie. Po rejestracji Platforma tworzy dla Sprzedającego Konto z unikalnym identyfikatorem.

b. Kupujący może zarejestrować się na Stronie dobrowolnie, aby uzyskać dostęp do Usług Platformy. Kupujący nie musi przechodzić procesu rejestracji na Stronie. Po rejestracji Platforma tworzy dla Kupującego Konto z unikalnym identyfikatorem.

c. Użytkownik rejestruje się na Stronie w sposób określony przez Platformę w odpowiedniej sekcji Strony Internetowej, podając dane wymagane przez Platformę.

d. Autoryzacja na Stronie jest przeprowadzana przez Użytkownika w sposób określony przez Platformę w odpowiedniej sekcji Strony Internetowej. W celu autoryzacji Użytkownik zobowiązuje się podać Dane Osobowe określone przez Platformę.

e. Za pomocą Konta Użytkownik może zarządzać otrzymywaniem Usług i uzyskiwać dostęp do dodatkowych funkcji Strony.

f. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać danych wymaganych do uzyskania dostępu do jego Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku uzyskania dostępu do jego Konta przez Osobę Trzecią. Jeżeli Użytkownik utracił dostęp do swojego Konta, Platforma może przywrócić dostęp do takiego Konta, jeżeli Użytkownik wyśle do Platformy stosowne zgłoszenie. Wniosek taki powinien zawierać: dane identyfikacyjne Użytkownika, dane Konta, dokument potwierdzający tożsamość Użytkownika oraz opis występującego problemu.

g. W celu usunięcia Konta, Użytkownik przesyła do Platformy stosowny wniosek. Żądanie takie powinno zawierać następujące informacje: dane identyfikacyjne Użytkownika, dane Konta, dokument potwierdzający tożsamość Użytkownika, potwierdzenie usunięcia Konta. Po otrzymaniu takiego żądania Konto i wszystkie znajdujące się na nim informacje zostaną trwale usunięte. 

h. Użytkownik przesyła żądanie do Platformy na następujący adres e-mail: [email protected].

i. Platforma rozpatrzy wniosek Użytkownika w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od daty jego otrzymania.

D. ŚWIADCZENIE USŁUG

a. Platforma informuje, że w celu świadczenia Usług korzysta z usług następujących spółek:

i. NEW POST INTERNATIONAL POLAND Sp. z o. o. - spółka zarejestrowana w jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej pod następującym adresem: Warszawa, ul. Domaniewska 37/2,43, 02-672, NIP: 5272765848. Platforma ta dostarcza Towary do Kupujących, a Dane Osobowe/Statystyczne Użytkownika mogą być wykorzystywane do takiej dostawy przez tę spółkę;
ii. Nova SafeTrade Sp. z o. o. - spółkę zarejestrowaną w jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej pod następującym adresem: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5252952263. Spółka ta zapewnia Sprzedającym możliwość umieszczania Towarów i ich sprzedaży Kupującemu;
iii. NOVA PLACE LLC jest spółką zarejestrowaną w jurysdykcji Ukrainy pod następującym adresem: 07401, obwód kijowski, rejon Browary, miasto Browary, ul. Kijowska, budynek 135, EDRPOU:39709972. Ta firma zapewnia użytkownikom dostęp do Strony w celu zakupu przez Kupujących (mieszkańców Ukrainy) Towarów od Sprzedającego.

b. NP. Shopping informuje Sprzedających o następujących kwestiach:

i. umieszczenie Towarów na stronach Serwisu jest bezpłatne;
ii. dostęp do Towarów odbywa się wyłącznie w jurysdykcji Ukrainy, to znaczy, że Towary można nabyć wyłącznie w jurysdykcji Ukrainy.

c. Towary są umieszczane na Stronie w jeden z następujących sposobów:

i. Sprzedający może dodać Towar za pomocą swojego Konta;
ii. Sprzedawca może wysłać informację o umieszczeniu Towaru na Platformie, w którym to przypadku Towar zostanie umieszczony przez pracowników NP.Shopping;
iii. Sprzedawca może umieścić Towar za pomocą specjalnej usługi integracyjnej, na przykład: BaseLinker.

d. NP.Shopping ustanawia następujący mechanizm zakupu Towarów:

i. Kupujący zamawia Towar online za pomocą Strony Internetowej;
ii. Kupujący płaci za Towar online w formie stuprocentowej przedpłaty;
iii. Sprzedający dostarcza Towar.

e. Kupujący ma prawo do zakupu Towarów na Stronie internetowej, a także do przeglądania profilu Sprzedawcy i Towarów zamieszczonych przez tego konkretnego Sprzedawcę.

f. NP.Shopping ustanawia następujący mechanizm dostawy Towarów:

i. Po otrzymaniu płatności od Kupującego, Sprzedający dostarczy Towar Kupującemu wyłącznie za pośrednictwem usług NEW POST INTERNATIONAL POLAND Sp. z o. o.;
ii. Sprzedający musi wskazać swój adres do zwrotu Towarów;
iii. Sprzedający płaci za dostawę (wysyłkę Towaru) do Kupującego wyłącznie na własny koszt.

E. ZWROT TOWARU / ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

a. Kupujący ma prawo do zwrotu/wymiany Towaru dobrej jakości w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, jeżeli Towar nie odpowiada mu pod względem kształtu, rozmiaru, stylu, koloru, wielkości lub z innych przyczyn nie może być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.

b. Kupujący ma prawo do zwrotu/wymiany Towaru nieodpowiedniej jakości, zgodnie z warunkami gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę, wyłącznie na wskazany przez siebie adres. Platforma nie dokonuje wymiany Towarów nieodpowiedniej jakości, a wymiany takiej dokonuje wyłącznie Sprzedawca.

c. NP.Shopping nie dokonuje zwrotu środków wpłaconych Kupującemu za zakup Towaru, ponieważ nie prowadzi sprzedaży Towaru. Środki wpłacone przez Kupującego za zakup Towaru zostaną zwrócone Kupującemu przez Sprzedawcę w sposób określony przez Sprzedawcę.

d. Wszelkie koszty związane ze zwrotem środków ponosi wyłącznie Kupujący.

F. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

a. Wszelkie wyłączne prawa własności intelektualnej do kodu oprogramowania, projektu Serwisu, a także komponentów i ich elementów należą wyłącznie do Nova Place LLC.

b. NP.Shopping udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z Usług.

c. Użytkownik udziela NP.Shopping niewyłącznego prawa do korzystania, kopiowania, przetwarzania i przekazywania Danych Osobowych i Statystycznych w okresie korzystania z Usług.

d. Użytkownik gwarantuje, że podane przez niego Dane Osobowe i Statystyczne oraz informacje związane z Towarami nie naruszają praw własności intelektualnej Osób Trzecich.

G. PRAWA I OBOWIĄZKI

a. Obowiązki Sprzedającego:

i. przekazywać Platformie wszelkie informacje dotyczące publikowanych Towarów;
ii. zarejestrować się na Stronie internetowej
iii. sprzedawać i dostarczać Towary zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu;
iv. wskazać adres do zwrotu Towarów;
v. zwrócić/wymienić Towar Kupującemu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu;
vi. odpowiadać na zgłoszenia Platformy w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania takiego zgłoszenia;
vii. dostarczenia dodatkowych informacji o Towarach, zgodnie ze zgłoszeniem Platformy i/lub Kupującego;
viii. ściśle przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu;
ix. dostarczyć Platformie i Kupującym informacje o sobie: imię i nazwisko, lokalizację (adres prawny lub faktyczny), adres e-mail, kod identyfikacyjny, informacje o licencji (jeśli działalność gospodarcza podlega licencjonowaniu), informacje o uwzględnieniu podatków w kalkulacji kosztów Towarów, pracy, usług, inne informacje, które podlegają ujawnieniu zgodnie z prawem;
x. dostarczyć Kupującemu potwierdzenie transakcji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego, paragonu, paragonu sprzedaży lub paragonu gotówkowego, biletu, kuponu lub innego dokumentu w momencie transakcji lub w momencie spełnienia przez Sprzedawcę obowiązku przekazania Towaru Kupującemu. Potwierdzenie transakcji elektronicznej powinno zawierać następujące informacje: warunki i procedurę wymiany (zwrotu) Towaru lub odmowy wykonania pracy lub świadczenia usług; nazwę sprzedawcy, jego lokalizację i procedurę przyjmowania reklamacji towarów, pracy, usług; zobowiązania gwarancyjne i informacje o innych usługach związanych z konserwacją, zwrotem lub naprawą Towaru lub wykonaniem pracy lub świadczeniem usług.

b. Prawa Sprzedającego:

i. umieszczać swoje Towary na Stronie Internetowej;
ii. otrzymać zapłatę za Towar.

c. Obowiązki Kupującego:

i. zapłacić za Towar online w formie 100% przedpłaty;
ii. otrzymanie Towaru w odpowiednim czasie pod wskazany adres;
iii. dostarczyć dodatkowe dane, informacje, dane osobowe i statystyczne na żądanie Platformy;
iv. ściśle przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.

d. Prawa Kupującego:

i. zakupu Towarów online na Stronie internetowej;
ii. wymiana/zwrot Towarów zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu;
iii. rejestracja na Stronie internetowej.

e. Obowiązki Platformy:

i. zapewnienie Sprzedającemu możliwości umieszczenia Towarów na Stronie internetowej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;
ii. zapewnienie Kupującemu możliwości zakupu Towarów online;
iii. ścisłe przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu.

f. Prawa Platformy:

i. zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Strony
ii. weryfikacja tożsamości, adresu i działalności firmy Sprzedającego;
iii. sprawdzanie informacji o Towarach zamieszczonych na Stronie ;
iv. nakładanie kar na Użytkownika zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu;
v. żądać wszelkich dodatkowych informacji o Użytkowniku;
vi. jednostronne wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu;
vii. jednostronnie zmieniać warunki Usług, w tym ich koszt.

H. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a. Platforma informuje Użytkownika, że Usługi świadczone są przez nią nieodpłatnie. Oznacza to, że Sprzedający nie jest obciążany żadnymi opłatami za umieszczenie Towarów w Serwisie, a Kupujący nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi opłatami za zakup takich Towarów.

b. NP.Shopping nie reprezentuje interesów Sprzedającego ani Kupującego i nie jest stroną transakcji online przeprowadzanych między Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Strony internetowej. Dlatego Platforma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację jakiejkolwiek transakcji online za pośrednictwem Strony. Platforma nie ponosi również odpowiedzialności za informacje przekazane Kupującemu przez Sprzedającego ani za treść potwierdzenia transakcji elektronicznej.

c. Platforma nie weryfikuje praw intelektualnych i własnościowych Sprzedającego do Towarów publikowanych przez niego na Stronie, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku umieszczenia przez Sprzedającego na Stronie Towarów, do których prawa własnościowe i intelektualne nie należą do niego. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w niniejszym punkcie, Platforma może:

i. zablokować umieszczenie Towaru na Stronie;
ii. usunąć Towary ze Strony internetowej;
iii. zablokować dostawę Towaru.

d. Platforma nie weryfikuje Towaru, w tym między innymi: właściwości technicznych, zgodności z normami jakościowymi; funkcji Towaru; prawdziwości informacji o Towarze zamieszczonych na Stronie. Platforma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Towary nie spełniają wymagań określonych w niniejszym punkcie, ponieważ nie jest właścicielem/producentem/sprzedawcą Towarów.

e. Platforma i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia, zobowiązania lub wydatki wynikające z jakichkolwiek transakcji online przeprowadzonych między Kupującym a Sprzedającym, w tym między innymi za: jakiekolwiek naruszenie, częściowe wykonanie lub niewykonanie przez którąkolwiek ze stron takiej transakcji online.

f. Ponieważ płatność za Towary jest dokonywana za pośrednictwem usługi płatniczej, która nie jest kontrolowana przez Platformę, NP.Shopping nie ponosi żadnej odpowiedzialności za otrzymanie przez Sprzedającego płatności za Towary sprzedawane przez niego za pośrednictwem Strony.

g. Platforma nie płaci żadnych dodatkowych opłat i prowizji powstałych podczas transakcji online za sprzedaż Towarów. Wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje związane z zakupem Towarów są płacone przez strony takiej transakcji online.

h. Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty wszelkich podatków (w tym podatku VAT) i opłat wynikających ze sprzedaży Towarów na Stronie internetowej zgodnie z prawem obowiązującym w jego jurysdykcji. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę jakichkolwiek podatków/opłat w imieniu Sprzedającego.

i. Strony transakcji online sprzedaży Towarów (Kupujący i Sprzedający) są osobiście odpowiedzialne za zapłatę wszelkich dodatkowych opłat, opłat państwowych i wszelkich innych płatności związanych ze sprzedażą i dostawą Towarów. NP.Shopping może przypomnieć o wszelkich potencjalnych dodatkowych podatkach i kosztach, takich jak opłaty celne przywozowe, podatki i opłaty manipulacyjne za Towary, przed złożeniem zamówienia, ale koszty te nie zawsze można rozsądnie obliczyć z wyprzedzeniem. W przypadku, gdy NP.Shopping jest zobowiązana do naliczenia lub potrącenia jakichkolwiek podatków lub opłat. W przypadku konieczności pobrania lub potrącenia przez NP.Shopping jakichkolwiek podatków lub opłat, w trakcie świadczenia przez Nova SafeTrade Sp. z oo o..usługi pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży Towarów w Stroną internetową, zgadzasz się płacić te podatki lub opłaty bezpośrednio Nova SafeTrade Sp. z o. o.

j. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności NP.Shopping (grupę firm świadczących usługi w imieniu NP.Shopping) i jej podmioty stowarzyszone, pracowników, dyrektorów, członków zarządu, agentów i przedstawicieli z tytułu wszelkich strat, szkód, działań, roszczeń lub odpowiedzialności, w tym opłat prawnych, które mogą wynikać z korzystania z Usług lub naruszenia niniejszej Regulamin. NP.Shopping może przejąć kontrolę i bronić każdej sprawy podlegającej odszkodowaniu, jeśli stwierdzi, że roszczenie podlegające odszkodowaniu może mieć na nas niekorzystny wpływ. W takich przypadkach użytkownik jest zobowiązany do współpracy z NP.Shopping w celu podjęcia wszelkich dostępnych działań ochronnych.

k. NP.Shopping i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z niniejszą umową, takie jak utracone zyski, możliwości biznesowe, wartość firmy, dane lub jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe lub karne.

l. Platforma nie kontroluje celowo treści związanych z Towarami zamieszczonymi przez Sprzedawcę na Stronie internetowej, ale Platforma może usunąć takie Towary bez powiadomienia Sprzedawcy, jeśli takie treści zawierają następujące cechy:

i. w jakikolwiek sposób narusza prawa osób trzecich, w tym prawa własności i/lub prawa intelektualne;
ii. zawiera nielegalne informacje;
iii. zawiera fałszywe lub nieprawidłowe informacje
iv. zawierają treści o charakterze pornograficznym lub seksualnym, wulgaryzmy;
v. poniża godność i szacunek Osób Trzecich lub innych Użytkowników;
vi. nawołują do nienawiści międzyrasowej, międzyetnicznej, religijnej, seksualnej i politycznej;
vii. narusza prawa i/lub wolności osób trzecich;
viii. zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, które mogą uszkodzić oprogramowanie osób trzecich;
ix. zawiera dowolny zestaw znaków, które nie mają sensu;
x. zawiera linki do stron, które rozpowszechniają pornografię, nielicencjonowane oprogramowanie i/lub pliki multimedialne lub podburzają do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej, seksualnej lub politycznej;
xi. zawiera linki do informacji, które stanowią otwartą platformę reklamową dla marketingu sieciowego, marketingu afiliacyjnego, piramid finansowych, zarabiania w domu i innych rodzajów oszustw;
xii. zawiera nieprzyzwoity język;
xiii. zawiera żargon w ilości przekraczającej 30 (trzydzieści) procent treści;
xiv. zawiera flooding;
xv. zawiera różne sposoby na przyciągnięcie potencjalnych klientów, takie jak szybkie wzbogacenie się, stworzenie własnego stanu, niezależność finansowa itp.;
xvi. zawiera oferty restrukturyzacji pożyczek i umorzenia długów;
xvii. zawiera reklamy alkoholu i/lub wyrobów tytoniowych;
xviii. zawiera spam;
xix. zawiera wezwania do agresji;
xx. zawiera oczernianie osób trzecich;
xxi. jest napisana wyłącznie wielkimi literami;
xxii. używa kilku zgrupowanych znaków interpunkcyjnych;
xxiii. zawiera linki do stron oferujących usługi randkowe, towarzyskie itp;
xxiv. zawiera oznaki żebractwa;
xxv. zawiera linki do stron internetowych i/lub informacje o kursach rozwoju osobistego, rozwoju kariery itp.

m. Lista wymogów określonych w punkcie l sekcji "Odpowiedzialność" niniejszego Regulaminu nie jest wyczerpująca, a Platforma ma prawo do usunięcia Produktu według własnego uznania, jeśli Platforma ma powody, by sądzić, że umieszczenie takiego Produktu może zaszkodzić Osobie trzeciej, reputacji biznesowej Platformy lub narusza obowiązujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej lub Ukrainy.

n. Jeśli Użytkownik naruszy warunki Regulaminu, Platforma może zastosować wobec Użytkownika następujące sankcje:

i. ograniczenie dostępu Użytkownika do Usług (zablokowanie Konta);
ii. ograniczyć umieszczanie Towarów przez Sprzedawcę;
iii. usunąć Towar Sprzedającego;
iv. ograniczyć sprzedaż Towarów;
v. ograniczenie możliwości zakupu Towarów przez Kupującego;
vi. usunięcie Konta i zaprzestanie świadczenia Usług.

o. Platforma ma prawo do nałożenia na Użytkownika sankcji określonych w punkcie n rozdziału "Odpowiedzialność" niniejszego Regulaminu w przypadku podejrzenia przez Platformę:

i. naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika;
ii. nieuczciwych działań Użytkownika
iii. naruszenia przez Użytkownika zasad komunikacji z innymi Użytkownikami określonych w niniejszym Regulaminie;
iv. podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji i/lub Danych Osobowych, w tym informacji o Towarach;
v. naruszenia przez Użytkownika praw własności i/lub praw intelektualnych Osób Trzecich.

p. Platforma ma prawo, według własnego uznania, wymagać od Użytkownika dokumentów potwierdzających jego tożsamość i lokalizację lub innych danych (na przykład danych paszportowych, adresu zamieszkania), a także zablokować dostęp Użytkownika do Usług Platformy do czasu zweryfikowania wszystkich takich danych.

q. NP.Shopping zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek:

i. śledzenia naruszeń niniejszego Regulaminu;
ii. podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według własnego uznania narusza prawo lub niniejszy Regulamin, w tym między innymi do zgłoszenia takiego Użytkownika organom ścigania;
iii. według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, usuwać ze Strony lub w inny sposób wyłączać wszystkie pliki i treści, które są nadmiernie duże lub w inny sposób obciążają nasze systemy;
iv. administrowania Strony w sposób chroniący nasze prawa i własność oraz ułatwiający prawidłowe funkcjonowanie Strony.

r. W zakresie dozwolonym przez prawo udostępniamy Materiały i Usługi w stanie, w jakim się znajdują. Oznacza to, że nie udzielamy żadnych gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności do określonego celu.

s. NP. Shopping, jej podmioty stowarzyszone i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub awarie Usług spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Platformy:

i. klęski żywiołowe, awarie Internetu, awarie sprzętu, przerwy w dostawie prądu, strajki, spory pracownicze, zamieszki, powstania, niepokoje społeczne, niedobory, pożary, powodzie, burze, eksplozje, klęski żywiołowe, wojny, działania wojenne, epidemie, pandemie, działania rządowe, nakazy sądowe, awarie Stron Trzecich lub zakłócenia w transporcie lub działalności.

t. PLATFORMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE SPOWODOWANE DZIAŁANIAMI HAKERÓW, PRZESTĘPCZYMI MODYFIKACJAMI OPROGRAMOWANIA, A TAKŻE INNYMI RODZAJAMI NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO KONTA UŻYTKOWNIKA.

I. PRAWODAWSTWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

a. Wszelkie stosunki między Platformą a Użytkownikiem powstałe w związku z wypełnieniem warunków niniejszego Regulaminu dotyczących korzystania z Usług podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

b. W celu przyspieszenia rozwiązania i kontroli kosztów wszelkich sporów, nieporozumień lub roszczeń związanych z niniejszym Regulaminem (każdy "Spór" i łącznie "Spory") wniesionych przez użytkownika lub przez nas (indywidualnie "Strona" i łącznie "Strony"), Strony zgadzają się podjąć pierwszą próbę arbitrażu wszelkich Sporów (innych niż Spory wyraźnie określone poniżej) w sposób nieformalny co najmniej dziesięć (10) dni roboczych przed rozpoczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczną się po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony przez jedną ze Stron.

c. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wszelkie kwestie związane z jego istnieniem, ważnością lub rozwiązaniem, będą kierowane do sądu Rzeczypospolitej Polskiej i ostatecznie rozstrzygane przez ten sąd, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

J. OKRES OBOWIĄZYWANIA

a. Regulamin obowiązuje przez okres korzystania z Usług przez Użytkownika. W przypadku zakończenia korzystania z Usług i zakończenia relacji między stronami, warunki Regulaminu przestają obowiązywać.

K. WPROWADZANIE ZMIAN

a. Platforma ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadku zmiany warunków świadczenia Usług.

b. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z nowymi warunkami Regulaminu, a Platforma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik nie zapoznał się z nowymi warunkami Regulaminu.

c. Nasze elektroniczne lub w inny sposób przechowywane kopie Regulaminu uznaje się za prawidłowe, kompletne, ważne i prawnie wiążące wersje niniejszego Regulaminu obowiązujące w czasie wizyty Użytkownika w Witrynie. Jeśli Użytkownik korzysta z Usług po dacie aktualizacji Regulaminu, mamy prawo zakładać, że Użytkownik zapoznał się z nową wersją Regulaminu i wyraża zgodę na jego warunki.

L. DANE BANKOWE

Nazwa: Nova SafeTrade Sp. z o. o.

NIP: 5252952263

Adres: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

Email: [email protected]

Napisać zawiadomienia
Wybierzcie formę zwrócenia :
 
 
 
Zamówić dzwonek
person
phone
email
record_voice_over
create

Kontakty sprzedawcy

×