Koszyk
Nie ma towarów
Ulubionych
Lista ulubionych jest pusta

Polityka prywatności

Data publikacji: 02.10.2023

Witamy na NP.Shopping - Platformie B2C stworzonej w celu sprzedaży/zakupu Towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polityka Prywatności reguluje procedurę zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych podczas korzystania z Usług Platformy.

W niniejszym dokumencie opisujemy, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, przechowujemy, ujawniamy i przekazujemy Dane Osobowe podczas korzystania z Usług Platformy.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mają zastosowanie wyłącznie do Danych osobowych otrzymanych przez Platformę w sposób opisany w jej warunkach.

Odniesienia do słów "wy" lub " wasz" (lub podobnych słów) oznaczają Kupującego lub Sprzedającego, w zależności od kontekstu Polityki Prywatności.

Odniesienia do słów "my", "nasz" lub "nas" (lub podobnych słów) oznaczają Platformę NP.Shopping.

Słowa on/ona i ich pochodne w tekście dokumentu mogą być stosowane zarówno do osób płci męskiej, jak i żeńskiej, w zależności od kontekstu dokumentu.

Kupuj lub sprzedawaj Towary razem z Platformą Zakupową NP.Shopping!

A. DEFINICJE 

a. Kupujący - jest każda osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru na Stronie Internetowej Platformy.
b. Sprzedawca - osoba prawna lub fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która umieszcza Towar w Serwisie w celu jego sprzedaży Kupującemu.
c. Użytkownik - to wspólna nazwa Kupującego i Sprzedawcy.
d. Zgoda Użytkownika (zwana dalej "Zgodą") to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, w którym Użytkownik poprzez oświadczenie lub wyraźne pozytywne działanie wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych i Danych Statystycznych.
e. Kontroler - to każda osoba fizyczna lub prawna, organ państwowy, instytucja lub inny organ, który niezależnie określa cele i metody przetwarzania Danych Osobowych i Statystycznych.
f. Procesor - to osoba fizyczna lub prawna, agencja rządowa, instytucja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe i Statystyczne w imieniu i na rzecz Administratora.
g. Dane Osobowe - oznaczają wszelkie informacje, które znajdują się w domenie publicznej i umożliwiają bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika. Na przykład imię, nazwisko, numer telefonu, adres IP.
h. Dane Statystyczne - to wszelkie informacje, które są publicznie dostępne i bezpośrednio lub pośrednio związane z Użytkownikiem. Na przykład informacje o nazwie lub adresie firmy Sprzedawcy.
i. Platforma NP.Shopping (zwana dalej "Platformą" lub "NP.Shopping") -  jest organizacją utworzoną przez grupę spółek (NEW POST INTERNATIONAL POLAND Sp. z o. o., Nova SafeTrade Sp. z o. o., Nova SafeTrade Sp. z o. o., Nova SafeTrade Sp. z o. o.). o., Nova SafeTrade Sp. z o. o., NOVA PLACE LLC) w celu umożliwienia Sprzedawcy umieszczenia swoich Towarów na Stronie Internetowej w celu sprzedaży oraz zapewnienia Kupującemu możliwości zakupu takich Towarów. 
j. Osoba Trzecia - oznacza osobę fizyczną lub prawną, agencję rządową, instytucję lub organ inny niż Użytkownik, Kontroler, Procesor lub Platforma oraz osoby upoważnione przez Administratora lub Procesora pod ich bezpośrednim nadzorem do przetwarzania Danych Osobowych i Statystycznych.
k. Strona internetowa Platformy NP.Shopping (zwana dalej "Stroną internetową") - oznacza stronę internetową lub grupę stron internetowych znajdujących się pod adresem https://np.shopping/ i/lub https://nova-safe-trade.np.shopping/, za pośrednictwem których Platforma świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.
l. Usługi - oznaczają algorytm działań wykonywanych przez Platformę w celu umożliwienia Sprzedawcę umieszczenia Towarów w Serwisie oraz umożliwienia Kupującemu zakupu tych Towarów, w tym ich dostawy. 
m. Towar - to materialny rezultat pracy lub procesów produkcyjnych, posiadający właściwości użytkowe i przeznaczony do użytku konsumenta, umieszczony przez Sprzedawcę w odpowiedniej sekcji Strony.
n. Plik Cookie - to informacja w formie tekstu lub danych binarnych wykorzystywana przez Platformę podczas korzystania ze Strony w celu uzyskania dodatkowych informacji o Użytkowniku.

B. ZASADY GŁÓWNE 

a. Platforma działa jako Procesor Danych Osobowych i Statystycznych, które otrzymuje od Użytkownika w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, a Użytkownik działa jako Kontroler.
b. Platforma przetwarza i przechowuje Dane Osobowe na podstawie następujących aktów prawnych:

i. Zasady legalności, uczciwości i przejrzystości zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (GDPR lub RODO);
ii. Zasady ochrony Danych Osobowych przewidziane przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych Osobowych;
iii. Zasady legalności, uczciwości i przejrzystości zgodnie z ustawą Ukrainy "O ochronie Danych Osobowych".

c. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych Osobowych i Statystycznych przez jakiekolwiek Osoby Trzecie, które nie są kontrolowane lub nie są własnością NP.Shopping.

C. DANE OSOBOWE I STATYSTYCZNE 

a. Platforma może otrzymywać następujące Dane Osobowe Kupującego:

i. imię i nazwisko
ii. e-mail;
iii. numer telefonu kontaktowego;
iv. adres lokalizacji, wykorzystywany wyłącznie do dostawy Towarów; 
v. dane dotyczące płatności, przetwarzane wyłącznie przez serwis płatniczy, który świadczy usługi przetwarzania płatności na rzecz Platformy;
vi. pseudonim w sieci społecznościowej;
vii. dane z profilu w sieci społecznościowej;
viii. kraj zamieszkania;
ix. preferencje dotyczące wyboru i zakupu Towarów;
x. Adres IP. 

b. Platforma może otrzymywać następujące Dane Statystyczne o Kupującym:

i. szczegóły transakcji przeprowadzonych przez Kupującego za pośrednictwem Platformy;
ii. dane dotyczące zakupionych Towarów;
iii. szczegóły dotyczące zakupu i oglądania Towarów.

c. Platforma może otrzymywać następujące Dane Statystyczne o Sprzedawcy:

i. dane firmy: nazwa, adres siedziby, obszar działalności, dane dotyczące pracowników i kierownictwa Platformy itp;
ii. dane kontaktowe Sprzedawcy: numer telefonu, adres e-mail itp;
iii. dane podatkowe;
iv. dane dotyczące płatności wymagane do rozliczeń z Kupującym i otrzymywania płatności;
v. informacje o Towarach: koszty, parametry techniczne, warunki eksploatacji itp;
vi. informacje należące do domeny publicznej;
vii. Adres IP.

d. Platforma może otrzymywać następujące Dane Osobowe kierownictwa i pracowników podmiotu prawnego:

i. imię i nazwisko
ii. e-mail;
iii. numer telefonu kontaktowego;
iv. Adres IP.

e. Platforma może gromadzić Dane Osobowe i Statystyczne podczas komunikacji z Użytkownikiem, otrzymywane za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów, poczty elektronicznej. W takim przypadku takie dane będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

f. Platforma może przetwarzać dodatkowe Dane Osobowe i Statystyczne Użytkownika niezbędne do sprzedaży/zakupu i dostawy Towarów. W takim przypadku Platforma może zażądać od Użytkownika takich Danych Osobowych i Statystycznych, które będą przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.
 
g. Platforma może zażądać od Użytkownika informacji o jego miejscu rejestracji/jurysdykcji i/lub lokalizacji w celu zapewnienia zgodności z Piątą Dyrektywą UE (AMLD5) mającą na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu za pośrednictwem systemu finansowego Unii Europejskiej.
 
h. Platforma może wykorzystywać Dane Osobowe i Statystyczne Kupującego do celów indywidualnego marketingu i reklamy w oparciu o Dane Osobowe i Statystyczne uzyskane podczas korzystania ze Strony, zapisy przeglądania stron internetowych i historię zamówień.
 
i. Platforma informuje Kupującego, że jego Dane Osobowe i Statystyczne mogą być otrzymywane przez Sprzedawcę i w takim przypadku Platforma nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie takich Danych Osobowych i Statystycznych przez Sprzedawcę. 
 
j. NP.Shopping nie gromadzi ani nie przetwarza wrażliwych Danych Osobowych Użytkownika, takich jak rasa lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, informacje o stanie zdrowia, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej.
 
k. Podczas korzystania ze Strony lub otrzymywania Usług, Platforma może automatycznie gromadzić następujące Dane Osobowe i Statystyczne Użytkownika:

i. Adres IP;
ii. strefa czasowa i ustawienia językowe;
iii. system operacyjny, typ urządzenia i rozdzielczość ekranu
iv. kraj, w którym znajduje się Użytkownik;
v. dane dotyczące wizyty Użytkownika na Stronie, w tym pełne informacje o adresie URL, trasa do i ze Strony (w tym data i godzina), czas odpowiedzi strony, błędy ładowania danych, czas pobytu na określonych stronach, aktywność na stronie (taka jak przewijanie i ruchy myszą, kliknięcia), metody używane do opuszczenia strony oraz numery telefonów używane do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta.

l. Platforma może gromadzić i otrzymywać Dane Osobowe i Statystyczne w następujący sposób:

i. podczas świadczenia Usług;
ii. podczas rejestracji/autoryzacji;
iii. podczas korzystania ze Strony - podczas interakcji z pracownikami Platformy;
iv. podczas interakcji z pracownikami Platformy poprzez wymianę wiadomości e-mail/wiadomości, komunikowanie się z pracownikami Platformy;
v. w celu dostarczenia Towarów;
vi. podczas monitorowania i oceny działań Użytkownika w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im;
vii. korzystanie z plików dziennika, Plików Cookie i innych technologii śledzenia;
viii. korzystanie z komunikatorów i sieci społecznościowych.

m. Platforma ma prawo wykorzystywać Dane Osobowe i Statystyczne do następujących celów:

i. w celu świadczenia Usług;
ii. w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej;
iii. w celu administrowania Stroną internetową i prowadzenia wewnętrznych operacji, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania i ankiet;
iv. w celu poprawy nawigacji w Stronie internetowej;
v. w celu monitorowania i oceny bezpieczeństwa i ryzyka transakcji Kupującego/Sprzedawcy, takich jak wykrywanie i zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy i innym incydentom związanym z bezpieczeństwem;
vi. komunikacja z Użytkownikiem;
vii. odpowiadanie na żądania organów ścigania;
viii. inicjowania odpowiedzi na roszczenia prawne, dochodzenia lub spory z Użytkownikiem.

D. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH/STATYSTYCZNYCH

a. NP.Shopping może przekazywać Dane Osobowe lub Dane Statystyczne podmiotom, z którymi Platforma współpracuje przy realizacji i świadczeniu Usług:

i. Obsługa Płatności. W celu otrzymania płatności za Usługi, Dane Osobowe i Statystyczne mogą być przesyłane automatycznie.

ii. Kontrahenci i pracownicy. Platforma może przekazywać Dane Osobowe i Statystyczne Użytkownika innym osobom, z którymi podejmuje współpracę, w tym doradcom prawnym i podatkowym, agentom celnym, poczcie polskiej, poczcie międzynarodowej, a także osobom świadczącym usługi księgowe, logistyczne, marketingowe i informatyczne.

iii. Partnerzy. Platforma może przekazywać Dane Osobowe i Statystyczne Użytkownika partnerom marketingowym (np. Google, Twitter, Facebook, Instagram) oraz serwisom zajmującym się analityką internetową, wyłącznie w celu dostosowania treści wyświetlanych podczas wizyty Użytkownika w Serwisie, przy czym Dane Osobowe i Statystyczne Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności serwisu, który je otrzymał.

iv. Kontrahenci. Platforma ma prawo ujawniać lub przekazywać Dane Osobowe i Statystyczne w ramach następujących transakcji: przejęcie lub fuzja, finansowanie, reorganizacja korporacyjna, wspólne przedsięwzięcie, w tym sprzedaż aktywów lub upadłość.

v. Sądy, organy ścigania i organy rządowe. Platforma ma prawo do przekazania Danych Osobowych i Statystycznych w przypadku wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych, w tym na mocy nakazu sądowego.

vi. Konsultacje. Dane Osobowe i Statystyczne Użytkownika mogą być przekazywane firmom wykorzystywanym przez Platformę do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika:

1. NEW POST INTERNATIONAL POLAND Sp. z o. o. - spółka zarejestrowana w jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej pod następującym adresem: Warszawa, ul. Domaniewska 37/2,43, 02-672, NIP: 5272765848. Nova SafeTrade Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną pod adresem: ul. Domaniewska 37/2.43, 02-66 Warszawa, NIP:;

2. Nova SafeTrade Sp. z o. o. - spółka zarejestrowana w jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5252952263. Spółka ta zapewnia Sprzedawcom możliwość umieszczenia Towaru i jego sprzedaży Kupującemu. Dane osobowe i Statystyczne Użytkownika mogą zostać przekazane tej firmie;
3. NOVA PLACE LLC jest spółką utworzoną w jurysdykcji Ukrainy pod następującym adresem: obwód kijowski, rejon Browary, miasto Browary, ul. Kijowska, budynek 135, EDRPOU: 39709972. Ta firma zapewnia Użytkownikom dostęp do Strony w celu zakupu przez Kupujących (mieszkańców Ukrainy) Towarów od Sprzedającego.
4. Twoje Dane Osobowe i Statystyczne mogą zostać przekazane tej firmie w celu przetworzenia sprzedaży Towarów, a Dane Osobowe i Statystyczne mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej będą przetwarzane przez firmę na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

E. ZGODA UŻYTKOWNIKA 

a. Jedno z poniższych działań Użytkownika oznacza akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności:

i. rejestracja/autoryzacja na Stronie;
ii. zamówienie Towarów;
iii. otrzymanie Usług.

b. Akceptując warunki niniejszej Polityki Prywatności, Kupujący wyraża zgodę na:

i. wykorzystywanie jego Danych Osobowych i Statystycznych;
ii. przetwarzanie jego Danych Osobowych i Statystycznych przez Platformę zgodnie z warunkami Polityki Prywatności;
iii. dostarczanie Platformie dodatkowych informacji oraz Danych Osobowych i Statystycznych na żądanie Platformy;
iv. przetwarzanie jego danych dotyczących płatności przez usługę płatności zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności;
v. przekazywanie jego danych do usług stron trzecich zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności;
vi. przekazywanie Platformie danych dotyczących jego jurysdykcji i lokalizacji.

c. Akceptując warunki niniejszej Polityki Prywatności, Sprzedawca wyraża zgodę na:

i. wykorzystywanie jego Danych Osobowych i Statystycznych;
ii. przetwarzanie jego Danych Osobowych i Statystycznych przez Platformę zgodnie z warunkami Polityki Prywatności;
iii. dostarczanie Platformie dodatkowych informacji oraz Danych Osobowych i Statystycznych na żądanie Platformy;
iv. przetwarzanie jego danych płatniczych przez usługę płatniczą zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności;
v. przekazywanie jego danych do usług stron trzecich, w tym przekazywanie ich do jurysdykcji Ukrainy, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności;
vi. dostarczanie Platformie informacji o swoim Towarze/Firmie i umieszczanie takich informacji w domenie publicznej;
vii. dostarczanie Platformie danych dotyczących ich jurysdykcji i lokalizacji.

d. Platforma zastrzega sobie prawo do uzyskania Zgody Użytkownika za pośrednictwem poniższego formularza. Wyskakujący formularz może zawierać formularz Zgody w formie pola wyboru.

F. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/STATYSTYCZNYCH 

a. Platforma stosuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony Danych Osobowych i Statystycznych, aby zapewnić ich poufność i zapobiec ich utracie lub nieuprawnionemu ujawnieniu.
 
b. Platforma chroni i przechowuje Dane Osobowe i Statystyczne przed:

i. utratą;
ii. bezprawnym wykorzystaniem, przekazaniem, ujawnieniem, modyfikacją, usunięciem i/lub zniszczeniem.

c. NP.Shopping może stosować następujące metody ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 32 RODO "Bezpieczeństwo przetwarzania":

i. pseudonimizacja i szyfrowanie Danych Osobowych;
ii. zdolność do zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności na awarie systemów przetwarzania Danych Osobowych;
iii. regularne testowanie, ocena i pomiar skuteczności środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

d. Platforma nie przechowuje Danych Osobowych i Statystycznych Użytkownika w przypadku żądania usunięcia Danych Osobowych i Statystycznych w jego imieniu, zgodnie z prawem do usunięcia.

e. NP.Shopping ma prawo do przechowywania Danych Osobowych i Statystycznych Użytkownika przez 3 (trzy) lata po zakończeniu relacji w następujących przypadkach:

i. do celów Statystycznych;
ii. jeśli obowiązujące przepisy wymagają ich przechowywania;
iii. jeśli są one niezbędne do prowadzenia działalności;
iv. do celów analizy marketingowej.

G. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH/STATYSTYCZNYCH 

a. Platforma przetwarza Dane Osobowe i Statystyczne na następujących podstawach prawnych:

i. Zgoda Użytkownika;
ii. otrzymanie Usług od Platformy;
iii. zamawianie Towarów;
iv. umieszczenie Towaru;
v. rejestracja na Stronie. 

b. W przypadkach, w których podstawą przetwarzania Danych Osobowych i Danych Statystycznych jest Zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Aby wycofać Zgodę, można wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected]. W przypadku wycofania Zgody, Platforma ma prawo zaprzestać świadczenia Usług i zakończyć wszelkie relacje z Użytkownikiem. W przypadku wycofania Zgody Dane Osobowe i Dane Statystyczne zostaną trwale usunięte.
 
c. Platforma zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych i Statystycznych w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od daty otrzymania wycofania Zgody.

H. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

a. Warunki niniejszej klauzuli mają zastosowanie do mieszkańców Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z warunkami niniejszej klauzuli Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

i. Prawo dostępu. Użytkownik może skontaktować się z nami bezpośrednio w celu uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas Danych Osobowych i Statystycznych, a także wszelkich informacji, zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ii. Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo do usunięcia Danych Osobowych i Statystycznych na swój temat, art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W takim przypadku Dane Osobowe zostaną trwale usunięte.
 
iii. Prawo do przenoszenia danych. Możemy przesłać Dane Osobowe i Statystyczne Użytkownika stronom trzecim na żądanie Użytkownika, zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
iv. Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do Danych Osobowych i Statystycznych, które mogą być aktualizowane, poprawiane i uzupełniane, zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
v. Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych Osobowych i Statystycznych zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
vi. Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego Danych Osobowych i Statystycznych, w tym profilowaniu, które ma dla niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, zgodnie z art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

b. Warunki niniejszej klauzuli mają zastosowanie do mieszkańców Ukrainy, co jest zawarte w Polityce Prywatności i odnosi się do konkretnych wymagań, zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego, w szczególności Ustawy Ukrainy "O ochronie danych osobowych":

i. Warunki niniejszej klauzuli mają zastosowanie do mieszkańców Ukrainy, co jest zawarte w Polityce Prywatności i odnosi się do konkretnych wymagań, zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego, w szczególności Ustawy Ukrainy "O ochronie danych osobowych":
ii. uzyskania informacji o źródłach gromadzenia, lokalizacji Danych Osobowych, celu ich przetwarzania i lokalizacji;
iii. otrzymywania informacji o warunkach przyznawania dostępu do Danych Osobowych, w tym informacji o Osobach Trzecich, którym są one przekazywane;
iv. otrzymania informacji, nie później niż w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, odpowiedzi na pytanie, czy Dane Osobowe są przetwarzane;
v. przesłania uzasadnionego wniosku o wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych;
vi. przesłania uzasadnionego wniosku o zmianę lub usunięcie Danych Osobowych;
vii. ochrony Danych Osobowych przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku celowego ukrycia, niedostarczenia lub nieterminowego dostarczenia, a także w celu ochrony przed dostarczaniem informacji, które są niedokładne lub dyskredytują honor, godność i reputację biznesową Użytkownika;
viii. wnoszenia skarg dotyczących przetwarzania Danych Osobowych do sądu;
ix. zastosowania środków prawnych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie Danych Osobowych;
x. zgłaszania zastrzeżeń dotyczących ograniczenia prawa do przetwarzania Danych Osobowych przy udzielaniu Zgody;
xi. wycofania Zgody na przetwarzanie Danych Osobowych;
xii. poznania mechanizmu automatycznego przetwarzania Danych Osobowych;
xiii. ochrony przed zautomatyzowaną decyzją, która ma dla niego skutki prawne.

I. SKŁADANIE WNIOSKU

a. Użytkownik ma prawo złożyć wniosek do Platformy, jeśli uważa, że jego prawa zostały naruszone, pisząc wniosek na piśmie do pomocy technicznej Platformy pod adresem [email protected]

b. Żądanie Użytkownika powinno zawierać dokładne informacje dotyczące wymagań wobec Platformy. Jeśli żądanie nie określa dokładnych wymagań, Platforma ma prawo odmówić spełnienia żądania.

c. Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na żądanie Użytkownika ani przekazać mu Danych Osobowych i Statystycznych, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować jego tożsamości i potwierdzić, że Dane Osobowe i Statystyczne należą do Użytkownika. W przypadku otrzymania żądania zawierającego niedokładne informacje i/lub w przypadku niemożności potwierdzenia tożsamości Użytkownika, Platforma ma prawo nie przetwarzać otrzymanego żądania i skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania wyjaśnień. W przypadku otrzymania odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie, Użytkownik powinien dostarczyć nowy poprawiony wniosek lub złożyć nowy wniosek.
 
d. Platforma odpowie na wniosek lub spełni warunki określone we wniosku w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od daty jego otrzymania.

J. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a. Platforma informuje Użytkownika, że Dane Osobowe i Statystyczne mogą być wykorzystywane do świadczenia Usług, a w przypadku braku Zgody na to, Użytkownik nie ma prawa do otrzymywania Usług.

b. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych Danych Osobowych i Statystycznych, w tym za brak możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika.
 
c. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku wykorzystania jego Danych Osobowych i Statystycznych przez Stronę Trzecią bez jego wiedzy, w tym usług Stron Trzecich (partnerów, systemów płatności, usług analityki internetowej itp.), ponieważ jego Dane Osobowe i Statystyczne są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności takich usług.
 
d. Platforma nie weryfikuje poprawności danych o Towarach zamieszczonych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za poprawność takich danych o Towarach, jak również za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku ich wykorzystania przez Kupującego.
 
e. Platforma nie jest właścicielem/producentem Towaru, w związku z czym nie gwarantuje, że wizerunek Towaru na Stronie internetowej odpowiada właściwościom technicznym Towaru otrzymanego przez Kupującego.
 
f. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie dokładnych danych dotyczących dostawy Towaru, a Platforma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania Towaru przez Kupującego.
 
g. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie dokładnych danych dotyczących płatności w Witrynie, a Platforma nie ponosi odpowiedzialności za otrzymanie płatności z tytułu sprzedaży Towarów.
 
h. Platforma może linkować do innych stron internetowych lub usług. Polityka Prywatności tych witryn i usług nie podlega warunkom niniejszej Polityki Prywatności, a Platforma nie może ponosić odpowiedzialności za przetwarzanie Danych Osobowych i Statystycznych Użytkownika przez strony i usługi osób trzecich.
 
i. NP.Shopping nie ponosi odpowiedzialności za:

i. utratę Danych Osobowych w przypadku ataku hakerskiego, włamania do oprogramowania Serwisu, bezprawne działania Osób Trzecich, a także działania naruszające warunki Polityki Prywatności;
ii. niemożność świadczenia Usług lub niską jakość Usług w przypadku podania przez Użytkownika niedokładnych Danych Osobowych i Statystycznych lub jakichkolwiek innych informacji;
iii. podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji.

j. Niestety, transmisja informacji przez Internet nie może być całkowicie bezpieczna. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Dane Osobowe, nie możemy zagwarantować bezpiecznego procesu przesyłania Danych Osobowych i Statystycznych do Strony Internetowej. W związku z tym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie awarie w przesyłaniu jego Danych Osobowych na Platformę.

K. COOKIE

a. Pliki Cookie nie przenoszą wirusów i/lub złośliwego oprogramowania na urządzenie użytkownika, ponieważ dane zawarte w Plikach Cookie nie zmieniają się podczas transmisji i nie wpływają w żaden sposób na wydajność urządzenia użytkownika. Są one bardziej jak rejestry (tj. rejestrują działania Użytkownika i zapamiętują informacje o stanie) i są aktualizowane za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Stronę Internetową.

b. Podczas świadczenia Usług możemy wykorzystywać następujące rodzaje Plików Cookie zgodnie z warunkami art. 6 "Zgodność przetwarzania z prawem" RODO:

i. Sesyjne Pliki Cookie, znane również jako tymczasowe Pliki Cookie, istnieją tylko w pamięci tymczasowej, podczas gdy Użytkownik jest na Stronie Internetowej. Przeglądarki zazwyczaj usuwają sesyjne Pliki Cookie po zamknięciu okna przeglądarki przez Użytkownika.
ii. Trwałe Pliki Cookie są usuwane określonego dnia lub po określonym czasie. Oznacza to, że informacje o Plikach Cookie będą przesyłane na serwer za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedzi stronę internetową, do której należą te Pliki Cookie.
iii. Własne Pliki Cookie to rodzaj plików, które pojawiają się, gdy Strona Internetowa zawiera skompresowaną zawartość z zewnętrznych stron internetowych, takich jak linki do innych stron internetowych. Mogą one być na przykład wykorzystywane do śledzenia historii wizyt Użytkownika na innych stronach internetowych.
iv. Pliki Cookie Web Analytics służą do analizy zachowania Użytkowników podczas przeglądania różnych stron Strony Internetowej.

c. Platforma wykorzystuje Pliki Cookie do następujących celów:

i. uwierzytelniania i identyfikacji;
ii. prowadzenie analityki internetowej
iii. badania analityki marketingowej;
iv. badania preferencji Użytkowników;
v. przechowywanie osobistych preferencji i ustawień
vi. śledzenie sesji dostępu;
vii. przechowywanie danych statystycznych;
viii. analiza Strony internetowej.

d. Platforma może korzystać z następujących usług analityki internetowej:

i. Twitter;
ii. Google Analytics;
iii. Instagram;
iv. Facebook.

e. W celu zapewnienia wysokiej jakości Usług Platforma może korzystać z usług analitycznych:

i. Appsflyer; 
ii. Criteo.

f. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie Plików Cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

L. POLITYKA DOTYCZĄCA OSÓB PEŁNOLETNICH

a. Usługi Platformy są przeznaczone dla osób, które ukończyły osiemnaście lat zgodnie z prawem kraju zamieszkania takiej osoby. Platforma nie przetwarza Danych Osobowych i/lub Danych Statystycznych osób poniżej osiemnastego roku życia.

b. Platforma ma prawo do usunięcia Danych Osobowych i Statystycznych osoby poniżej osiemnastego roku życia bez ostrzeżenia i bez żadnych konsekwencji dla Platformy, a także do zaprzestania świadczenia Usług takiej osobie.
 
c. W przypadku jakichkolwiek informacji na temat korzystania z Usług przez osobę poniżej osiemnastego roku życia, prosimy o kontakt z działem wsparcia Platformy, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

M. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

a. NP.Shopping ma prawo do okresowego wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych i Danych Statystycznych oraz w celu zapewnienia zgodności z wymogami ustawodawstwa jurysdykcji, w której NP.Shopping prowadzi działalność.

 
b. Użytkownik musi zapoznać się z nowymi warunkami Polityki prywatności, a NP.Shopping nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik nie zapoznał się z nowymi warunkami Polityki prywatności.
 
c. NP.Shopping aktualizuje datę zmiany aktualnej wersji Polityki prywatności w wierszu "Zaktualizowano" u góry dokumentu.
 
d. Nasze elektroniczne kopie Polityki prywatności są uważane za prawidłowe, kompletne, ważne, prawnie wiążące i obowiązujące w momencie wizyty użytkownika Strony Internetowej.

N. KONTAKTY

a. Użytkownik ma prawo skontaktować się z działem wsparcia Platformy pod adresem: [email protected] w celu zapewnienia swoich praw zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności lub w przypadku naruszenia jego praw, a także w celu pozostawienia opinii lub zadawania pytań.

Napisać zawiadomienia
Wybierzcie formę zwrócenia :
 
 
 
Zamówić dzwonek
person
phone
email
record_voice_over
create

Kontakty sprzedawcy

×